​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

​دانشگاه ایالتی تُمسک
دانشگاه ایالتی تُمسک بزرگترین دانشگاه کلاسیک در بخش آسیایی روسیه و یک مرکز برای علم، آموزش و نوآوری است.