​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

اعزام دانشجو

موسسه ی " جستجوگران برتر علم آموز" مطابق با مجوز رسمی صادر شده از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجاز به انجام کلیه امور اعزام متقاضیان برای سه کشور " روسیه " ، " بلاروس" و " اوکراین " میباشد.