​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

بنابر آخرین اطلاعیه ی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران 3 دانشگاه زیر در کشور روسیه برای تحصیل در رشته داروسازی مورد تایید میباشند:
 1- پیراگوف - مسکو                                                   
 2- کازان - تاتارستان
 3- ناواسیبرسک
موسسه "جستجوگران برتر علم آموز" به عنوان یکی از موسسات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ثبت متقاضیان گرامی در رشته پزشکی در یکی از دانشگاه های فوق الذکر افتخار ارائه خدمات را دارد.​​​​​​​