​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

بنابر آخرین بروزرسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران 6 دانشگاه زیر در کشور روسیه برای تحصیل در رشته دندانپزشکی مورد تایید میباشند:
 1- یوفداکیم اف (سماشکو) - مسکو
 2- پیراگوف - مسکو                                               
3- کازان - تاتارستان
4 - پاولوف - سنت پترزبورگ
5 - دولتی سنت پترزبورگ
6 - ناواسیبرسک
موسسه "جستجوگران برتر علم آموز" به عنوان یکی از موسسات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ثبت نام متقاضیان گرامی در رشته دندانپزشکی در یکی از دانشگاه های فوق الذکر افتخار ارائه خدمات را دارد