​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

بنابر آخرین بروزرسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران برای رشته دندانپزشکی از میان دانشگاه های کشور روسیه ، 4 دانشگاه :
 1- لمانوسف
 2- ناویسیبیرسک                                                  
3- پاولف
4 - سماشکو
مجاز به پذیرش متقاضیان برای ترم پاییز 2023 میباشند ؛

موسسه " جستجوگران برتر علم آموز " ضمن برخورداری از مجوز رسمی ، امکان اعزام متقاضیان را از سراسر کشور در رشته دنداپزشکی برای دانشگاه های فوق در ترم پاییز 2023 دارا میباشد .