​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

​​​پروانه ی ترجمه ی رسمی

​​​​مجوز سازمان امور دانشجویان

​​​تمامی فعالیت های موسسه ی جستجوگران برتر علم آموز در پروسه ی اعزام دانشجو از طریق مجاری قانونی و با مجوز نهاد های مربوطه صورت می گیرد.