​​​​​​​جستجوگران برتر علم آموز

Д Ж О Б А Р Э Л М

بنابر آخرین اطلاعیه ی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران 6 دانشگاه زیر در کشور روسیه برای تحصیل در رشته پزشکی مورد تایید میباشند:
 1- پیراگوف - مسکو
 2- لمانوسف - مسکو                                                   
3- کازان - تاتارستان
4- پاولوف - سنت پترزبورگ
5- دولتی سنت پترزبورگ 
6- ناواسیبرسک
موسسه "جستجوگران برتر علم آموز" به عنوان یکی از موسسات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ثبت متقاضیان گرامی در رشته پزشکی در یکی از دانشگاه های فوق الذکر افتخار ارائه خدمات را دارد.